กลุ่ม DLICT

การอบรมปฏิบัติการบุคลากรเพื่อพัฒนาโปรแกรม ID Plan

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดอบรมปฏิบัติการบุคลากรเพื่อพัฒนาโปรแกรม ID Plan  ระหว่างวันที่  28-30 กันยายน 2561  ณ ภัทรภูริรีสอร์ท  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

อ่านต่อ..
การอบรมปฏิบัติการบุคลากรเพื่อพัฒนาโปรแกรม ID Plan

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  เทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้จัดอบรมปฏิบัติการบุคลากรเพื่อพัฒนาโปรแกรม ID Plan   ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561  ณ ภัทรภูริรีสอร์ท  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี   

อ่านต่อ..


[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969